ด้านการตรวจวัดวิเคราะห์ประสิทธิภาพและจัดทำมาตรการอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักร / อุปกรณ์ต่างๆ

ด้านการตรวจวัดวิเคราะห์ประสิทธิภาพและจัดทำมาตรการอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักร / อุปกรณ์ต่างๆ

การบริหารจัดการใช้งานที่มีประสิทธิภาพหรือการปรับปรุง / เปลี่ยนแปลงเครื่องจักร / อุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น จำเป็นต้องทำการตรวจวัดประสิทธิภาพก่อนและหลังดำเนินการ บริษัทฯ มีทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์โดยตรงในการดำเนินการดังนี้

  • เครื่องปรับอากาศและระบบปรับอากาศขนาดเล็กและขนาดใหญ่
  • เครื่องอัดอากาศและระบบอากาศอัด
  • หม้อไอน้ำและระบบส่งจ่ายและใช้ไอน้ำ
  • เตาเผา เตาอบ และอุปกรณ์และเปลี่ยนความร้อนต่างๆ
  • เครื่องจักร / อุปกรณ์ทางด้านไฟฟ้าและความร้อนในกระบวนการผลิต