ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานประกอบการ

ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานประกอบการ

การพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในระยะยาว ซึ่งบริษัทฯ มีวิทยากรที่มีประสบการณ์สูง และผ่านการอบรมจากประเทศญี่ปุ่น ที่จะให้การฝึกอบรมที่เกิดผลเป็นรูปธรรมในการประหยัดพลังงานของสถานประกอบการ โดยมุ่งเน้นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (In house Training) ที่ฝึกการวินิจฉัยเพื่อหาแนวทางการอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งการตรวจวิเคราะห์ประสิทธิภาพและมาตรการการอนุรักษ์พลังงานที่ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่บริษัทพัฒนาขึ้น โดยหลักสูตรที่ให้บริการมีดังนี้

  • การจัดทำรายงานการจัดการพลังงานที่ง่ายและถูกต้องตามที่ พพ. กำหนด โดยใช้เทคนิค Excel ที่บริษัทฯ พัฒนาขึ้น
  • การอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม โดยเน้น Samll Group Activity
  • การสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงาน
  • การประหยัดพลังงานในกระบวนการผลิต
  • การประหยัดพลังงานในระบบ / อุปกรณ์ด้านไฟฟ้า
  • การประหยัดพลังงานในระบบ / อุปกรณ์ด้านความร้อน
  • การประหยัดพลังงานในระบบปรับอากาศ
  • การประหยัดพลังงานในระบบอากาศอัด
  • การประหยัดพลังงานในระบบ / อุปกรณ์ตามที่สถานประกอบการสนใจ

การฝึกอบรมรูปแบบใหม่ที่เน้นให้สถานประกอบการเกิดประโยชน์สูงสุดอย่างเห็นรูปธรรมในการปรับปรุงพัฒนาให้เกิดการประหยัดพลังงานได้หลังจากผ่านการฝึกอบรม โดยคุ้มค่าในการว่าจ้าง