ด้านการปฏิบัติตามกฏหมาย

ด้านการปฏิบัติตามกฏหมาย

บริษัทฯ มีประสบการณ์และมีทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์มากที่จะช่วยสถานประกอบการดำเนินการตามกฏหมายได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเกิดประโยชน์สูงสุด ด้านเทคนิคและวิธีการที่ทันสมัยและมีประสิทธิผลในการดูแลและให้คำปรึกษาแก่สถานประกอบการอย่างต่อเนื่องโดยให้บริการต่างๆ ดังนี้

  • ที่ปรึกษาจัดทำรายงานการจัดการพลังงานประจำปี โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและจัดทำฐานข้อมูลเพื่อให้ท่านสามารถติดตามต้นทุนพลังงานในแต่ละเดือนได้และให้ข้อเสนอแนะในทางเทคนิคและวิธีการ รวมทั้งข้อมูลข่าวสารที่ภาครัฐส่งเสริมสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
  • ที่ปรึกษาจัดทำรายงานการตรวจสอบและรับรองรายงานการจัดการพลังงานที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานประกอบการ
  • หน่วยงานกลางในการวิเคราะห์ PES ของโรงไฟฟ้า ที่ถูกต้องและเป็นธรรม