โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎหมาย (ผชร.)

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎหมาย (ผชร.)

รายละเอียดโครงการ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นหน่วยงานหนึ่งที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลบริหารการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและประหยัดภารกิจทีดำเนินการ คือ การส่งเสริมให้โรงงาน อาคารและภาคส่วนต่างๆ มีการอนุรักษ์พลงังานและใช้พลงังานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

การฝึกอบรมหลักสูตร “โครงการ พัฒนาบุคลากรด้านพลังงานตามกฎหมาย (ค่าว่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญโรงงาน)” เป็นการฝึกอบรมที่มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ ดังนี้

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดจิตสำนึก มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) และสามารถปฏิบัติตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานของโรงงานที่สามารถปฏิบัติให้บรรลุผลได้ตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน

การฝึกอบรมใช้ระยะเวลา 5 วัน โดยเป็นการฝึกอบรมภาคทฤษฎีจำนวน 4 วัน และภาคปฏิบัติจำนวน 1 วัน และมีการทดสอบความรู้จากข้อสอบมาตรฐานในวันที่ 6 ซึ่งใช้เวลาการสอบ 3.0 ชั่วโมง

 

หัวข้อวิชาการฝึกอบรม

1. กฎหมายและความรู้พื้นฐานด้านการอนุรักษ์พลังงาน

1.1  ความรู้พื้นฐานด้านพลังงาน

1.2  พรบ.ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

1.3  การจัดการพลังงาน

1.4  การจัดทำรายงานการจัดการพลังงาน

2. การจัดการพลังงานในโรงงาน

2.1  เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า

2.2  ระบบไฟฟ้ากำลังและการอนุรักษ์พลังงานในระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

2.3  การอนุรักษ์พลังงานสำหรับมอเตอร์ไฟฟ้า

2.4  การอนุรักษ์พลังงานสำหรับระบบอากาศอัด

2.5  การอนุรักษ์พลังงานสำหรับเครื่องสูบน้ำและพัดลม

2.6  เครื่องมือวัดทางความร้อน

2.7  การอนุรักษ์พลังงานสำหรับระบบไอน้ำ

2.8  การอนุรักษ์พลังงานสำหรับเตาอุตสาหกรรม

2.9  การอนุรักษ์พลังงานโดยการนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่

2.10 การอนุรักษ์พลังงานสำหรับระบบทำความเย็น

2.11 การอนุรักษ์พลังงานสำหรับระบบปรับอากาศ

3. การดำเนินการอนุรักษ์พลงังานและการปฏิบัติตามกฎหมาย

3.1  ปฏิบัติการจัดทำรายงานการจัดการพลังงาน (รายกลุ่ม)

3.2  ปฏิบัติการจัดทำมาตรการอนุรักษ์พลังงาน (รายบุคคล)

 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

1. จบการศึกษาระดับ ปวช. สาขาช่างไฟฟ้า เครื่องกล ช่างยนต์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างกลโลหะ ช่างกลโรงงาน ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี

2. จบการศึกษาระดับ ปวท. สาขาช่างไฟฟ้า เครื่องกล ช่างยนต์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างกลโลหะ ช่างกลโรงงาน ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี

3. จบการศึกษาระดับ ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า เครื่องกล ช่างยนต์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างกลโลหะ ช่างกลโรงงาน ประสบการณ์ไม่น้อยกวา่ 1 ปี

4. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ (สาขาไฟฟ้า, อุตสาหการ, เครื่องกล, เคมี, อิเล็กทรอนิกส์, ฟิสิกส์และพลังงานหรือเทียบเท่า)

5. กรณีที่ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญโรงงานตามกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติ หน้าที่ และจำนวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน พ.ศ. 2552 ข้อ 2 (1) , 2 (2) และ 2 (5) สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาก่อนดำเนินการฝึกอบรม

6. กรณีโรงงานควบคุมไม่มีบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 – 5 สามารถเสนอรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากข้อ 1 – 5 เข้ารับการฝึกอบรมได้เป็นการเฉพาะกิจ โดยผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมต้องมีประสบการณ์ด้านการอนุรักษ์พลังงานหรือที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 ปี ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาก่อนดำเนินการฝึกอบรม

 

สิ่งที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับ

1. วุฒิบัตรแสดงการเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญโรงงาน

2. คู่มือและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่นำไปใช้จัดทำรายงานการจัดการพลังงานและวิเคราะห์ผลการประหยัดพลังงาน

3. มาตรการอนุรักษ์พลังงานโรงงานละ 1 มาตรการ

4. รางวัลจากผลการทดสอบความรู้

 

เอกสารหลักฐานของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

1. ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่าย 1 รูป

2. สำเนาวุฒิการศึกษา (Transcript)

3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

 

ค่าบริการฝึกอบรม

จำนวน 4,200 บาท ต่อ 1 ท่าน (ไม่รวม Vat)

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียด

คุณอารีรัตน์  โทร : 085-151-7993

คุณผ่องอำไพ โทร : 085-177-7054

Email : econtech.pre@gmail.com

(ในวันเวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.)

 

**หมายเหตุุ**

1. สถานประกอบการสามารถส่งบุคลากรเข้าอบรมแห่งละไม่เกิน 2 ท่าน

2. กรณีกำหนดการฝึกอบรมมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบก่อนการฝึกอบรมภายใน 2 สัปดาห์

3. การรับสมัครฝึกอบรมจะเสร็จสมบูรณ์ครบถ้วนก็ต่อเมื่อผู้สมัครได้ดำเนินการตาม ขั้นตอนการรับสมัคร และชำระค่าบริการฝึกอบรมตาม รายละเอียดการชำระค่าบริการอบรม อย่างครบถ้วน

 

กำหนดการอบรม

รุ่นที่สถานที่ฝึกอบรมจังหวัดกำหนดการฝึกอบรมกำหนดการสอบ
1 กรุงเทพฯโรงแรม หลุยส์ แทเวิร์นกรุงเทพฯ10 มิ.ย. 62 - 14 มิ.ย. 62(เสาร์) 15 มิ.ย. 62
เต็ม
2 กรุงเทพฯโรงแรม หลุยส์ แทเวิร์นกรุงเทพฯ17 มิ.ย. 62 - 21 มิ.ย. 62(เสาร์) 22 มิ.ย. 62
เต็ม
3 กรุงเทพฯโรงแรม หลุยส์ แทเวิร์นกรุงเทพฯ24 มิ.ย. 62 - 28 มิ.ย. 62(เสาร์) 29 มิ.ย. 62
เต็ม
4 อยุธยาโรงแรม ริเวอร์ วิว เพลสอยุธยา8 ก.ค. 62 - 12 ก.ค. 62(เสาร์) 13 ก.ค. 62
เต็ม
5 เชียงใหม่โรงแรม อโมร่า ท่าแพเชียงใหม่22 ก.ค. 62 - 26 ก.ค. 62(เสาร์) 27 ก.ค. 62
เต็ม
6 โคราชโรงแรม ฟอร์จูน ราชพฤกษ์โคราช5 ส.ค. 62 - 9 ส.ค. 62(เสาร์) 10 ส.ค. 62
เต็ม
7 กรุงเทพฯโรงแรม หลุยส์ แทเวิร์นกรุงเทพฯ19 ส.ค. 62 - 23 ส.ค. 62(เสาร์) 24 ส.ค. 62
เต็ม
8 กรุงเทพฯโรงแรม หลุยส์ แทเวิร์นกรุงเทพฯ26 ส.ค. 62 - 30 ส.ค. 62(เสาร์) 31 ส.ค. 62
เต็ม
9 กรุงเทพฯโรงแรม หลุยส์ แทเวิร์นกรุงเทพฯ2 ก.ย. 62 - 6 ก.ย. 62(เสาร์) 7 ก.ย. 62
เต็ม
10 ชลบุรีโรงแรม เดอะ ซีซันส์ พัทยาชลบุรี16 ก.ย. 62 - 20 ก.ย. 62(เสาร์) 21 ก.ย. 62
เต็ม
11 สุราษฎร์ธานีโรงแรม ไดมอนด์ พลาซ่าสุราษฎร์ธานี7 ต.ค. 62 - 11 ต.ค. 62(เสาร์) 12 ต.ค. 62
เต็ม
12 ระยองโรงแรม โกลเด้น ซิตี้ระยอง28 ต.ค. 62 - 1 พ.ย. 62(เสาร์) 2 พ.ย. 62
เต็ม
13 กรุงเทพฯโรงแรม หลุยส์ แทเวิร์นกรุงเทพฯ11 พ.ย. 62 - 15 พ.ย. 62(เสาร์) 16 พ.ย. 62
เต็ม
14 กรุงเทพฯโรงแรม หลุยส์ แทเวิร์นกรุงเทพฯ18 พ.ย. 62 - 22 พ.ย. 62(เสาร์) 23 พ.ย. 62
เต็ม
15 ปริมณฑลอาคารอนุรักษ์พลังงาน คลอง 5ปทุมธานี25 พ.ย. 62 - 29 พ.ย. 62(เสาร์) 30 พ.ย. 62
เต็ม

 

เอกสาร Download โครงการอบรม ผชร.

รายละเอียดโครงการ ปี 2562

ขั้นตอนและใบสมัครอบรม ผชร.ประจำปี 2562

ตัวอย่างการเขียนใบสมัครพร้อมกับวุฒิการศึกษา

กำหนดการอบรม ปี 2562

รายละเอียดการชำระค่าบริการอบรม ปี 2562

 

เอกสาร Download อื่นๆ

หนังสือรับรองบริษัท

ภพ.20

แบบข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยเป็นโรงงานควบคุม

หนังสือแจ้งพ้นสภาพ ผชร.