บรรยากาศงานสัมนา โครงการกากับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสาหรับโรงงานควบคุม (Regulate and Facilitate Expert (RFE)) (กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ)

บรรยากาศงานสัมนา โครงการกากับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสาหรับโรงงานควบคุม (Regulate and Facilitate Expert (RFE)) (กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ)

บรรยากาศสัมนา โครงการกากับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสาหรับโรงงานควบคุม (Regulate and Facilitate Expert (RFE)) (กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ)

ในวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562
ห้องโชติกา ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรัล เพลส จังหวัดสมุทรสาคร

 

เอกสารเผยแพร่ของทางผู้จัดทำ

สื่อบรรยายงานสัมนา
โปรแกรมคำนวณมาตรการ