Our Company

บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ คอนเซอร์เวชั่น เทคโนโลยี่ จำกัด เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มวิศวกร กลุ่มนักวิทยาศาสตร์และกลุ่มนักวิชาการที่มีประสบการณ์และมีแนวความคิดใหม่ๆ ทางด้านวิศวกรรมพลังงานและวิศวกรรมงานระบบ เพื่อดำเนินธุรกิจในด้านการอนุรักษ์พลังงานที่มีคุณภาพ เพื่อให้ลูกค้าได้ประโยชน์สูงสุด และคุ้มค่าในการว่าจ้าง อีกทั้งก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์จริงในการอนุรักษ์พลังงานเพื่อลดต้นทุนในการดำเนินการทางธุรกิจของลูกค้า

          ปัจจุบันประเทศไทยนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้เสถียรภาพของประเทศที่จะแข่งขันในระดับนานาชาติไม่ดี อีกทั้งก่อผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมในด้านต่างๆ เป็นอย่างมาก การอนุรักษ์พลังงานของโรงงาน อาคาร รวมทั้งบ้านพักอาศัย นอกจากจะส่งผลให้ลดค่าใช้จ่ายและลดต้นทุนในการผลิตของตนแล้ว ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายและลดมลพิษที่เกิดจากการใช้พลังงานของประเทศอีกด้วย

          บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการสัมฤทธิ์ผลในการอนุรักษ์พลังงานนั้น จะต้องทำอย่างมีระบบและมีขั้นตอนที่ถูกต้อง โดยเริ่มจากการลงทุนที่ต่ำที่สุดก่อน มิใช่ดำเนินการเปลี่ยนใหม่ ซึ่งใช้ต้นทุนสูงและเสียงต่อความล้มเหลวในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน

      

Company Timeline

Highlights from our four decades of results

บริษัท มิตซูบิชิ อิเลคทริค ไทย ออโต้-พาร์ท จำกัด

ตรวจวัดประสิทธิภาพและศักยภาพในระบบอัดอากาศ พร้อมกำหนดแนวทางขั้นตอนการปรับปรุง

 

ศูนย์การค้าสยามพารากอน (Siam Paragon)

ตรวจวัดประสิทธิภาพและศักยภาพในระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ พร้อมกำหนดแนวทางขั้นตอนการปรับปรุง

 

การท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ประจำปี 2557 – 2558)

ว่าจ้างโครงการที่ปรึกษาดำเนินระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย และที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงาน พร้อมทั้งตรวจวัดประสิทธิภาพและศักยภาพการใช้พลังงานทั้งหมดพร้อมกำหนดแนวทางขั้นตอนการปรับปรุง สำหรับอาคารสำนักงานทั้งหมด ภายในพื้นที่ของสนามบินสุวรรณภูมิ จำนวน 45 อาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ (SCB Park – 3 อาคาร)

ตรวจวัดประสิทธิภาพและศักยภาพในระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ พร้อมกำหนดแนวทางขั้นตอนการปรับปรุง

โรงพยาบาลรามาธิบดี

ตรวจวัดประสิทธิภาพและศักยภาพในระบบหม้อไอน้ำพร้อมทำมาตราการอนุรักษ์พลังงาน

โรงแรมใบหยกสกาย

ตรวจวัดประสิทธิภาพและศักยภาพในระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ พร้อมกำหนดแนวทางขั้นตอนการปรับปรุง

โรงแรมดุสิตธานี

ตรวจวัดประสิทธิภาพและศักยภาพในระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ พร้อมกำหนดแนวทางขั้นตอนการปรับปรุง

การท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ประจำปี 2562 – 2563)

ว่าจ้างโครงการที่ปรึกษาดำเนินระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย และที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงาน พร้อมทั้งตรวจวัดประสิทธิภาพและศักยภาพการใช้พลังงานทั้งหมดพร้อมกำหนดแนวทางขั้นตอนการปรับปรุง สำหรับอาคารสำนักงานทั้งหมด ภายในพื้นที่ของสนามบินสุวรรณภูมิ จำนวน 45 อาคาร

 

สถาบันนวัตกรรม ปตท.

ตรวจวัดประสิทธิภาพและศักยภาพการใช้พลังงานพร้อมทำมาตราการอนุรักษ์พลังงาน

การท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ประจำปี 2562 – 2563)

ว่าจ้างโครงการที่ปรึกษาดำเนินระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย และที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงาน พร้อมทั้งตรวจวัดประสิทธิภาพและศักยภาพการใช้พลังงานทั้งหมดพร้อมกำหนดแนวทางขั้นตอนการปรับปรุง สำหรับอาคารสำนักงานทั้งหมด ภายในพื้นที่ของสนามบินสุวรรณภูมิ จำนวน 45 อาคาร

Profiles

การจดทะเบียนบริษัท

– สถานที่จดทะเบียน : สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์

– เลขที่ของผู้ประกอบการ : ทะเบียนเลขที่ กท 03-0306-44

– วันที่จดทะเบียน : 22 ตุลาคม พ.ศ. 2544

– ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท)

– สถานที่ประกอบการ : Click

การจดทะเบียนด้านวิชาชีพ

– ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง : สถานภาพประกอบ B หมายเลขสมาชิก 980

– กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน : – ที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุมประเภท ข เลขที่ ปพอ. 85 – ที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุมประเภท ข เลขที่ ปพร. 55

– สมาชิกศูนย์และเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้ สภาสิ่งแวดล้อมไทย : – เลขที่ 02127

– สมาชิกสมาคมวิศวกรออกแบบและปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย : – เลขที่ อยู่ระหว่างการดำเนินการ

Copyright © 2020 . All rights reserved.