Energy Conservation Technology

บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ คอนเซอร์เวชั่น เทคโนโลยี่ จำกัด เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มวิศวกร กลุ่มนักวิทยาศาสตร์และกลุ่มนักวิชาการที่มีประสบการณ์และมีแนวความคิดใหม่ๆ ทางด้านวิศวกรรมพลังงานและวิศวกรรมงานระบบ เพื่อดำเนินธุรกิจในด้านการอนุรักษ์พลังงานที่มีคุณภาพ เพื่อให้ลูกค้าได้ประโยชน์สูงสุด และคุ้มค่าในการว่าจ้าง อีกทั้งก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์จริงในการอนุรักษ์พลังงานเพื่อลดต้นทุนในการดำเนินการทางธุรกิจของลูกค้า

บริษัทเชื่อมั่นว่า “การสัมฤทธิ์ผลในการอนุรักษ์พลังงานนั้นจะต้องทำอย่างมีระบบและมีขั้นตอนที่ถูกต้อง โดยเริ่มจากการลงทุนที่ต่ำที่สุดก่อนมิใช่ดำเนินการเปลี่ยนใหม่ซึ่งต้องใช้ต้นทุนสูงและเสี่ยงต่อความล้มเหลวในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน”ซึ่งบริษัทฯ มีแนวทาง วิธีการ การอนุรักษ์พลังงานที่เหมาะสมและยั่งยืน

ติดตามข่าวสารท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่นี่

บริการของเรา

Our Services

การปฏิบัติตามกฏหมาย
Read More
ตรวจวัดวิเคราะห์ประสิทธิภาพและจัดทำมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
Read More
ปรับตั้งระบบ อุปกรณ์เพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงาน
Read More
พัฒนาบุคลากรของสถานประกอบการ
Read More
พัฒนาสถานประกอบการเพื่อการแข่งขันทางธุรกิจ
Read More
ออกแบบ ติดตั้ง และแก้ไขระบบควบคุมอัตโนมัติ เพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงานสูงสุด
Read More
ออกแบบติดตั้งและปรับปรุงระบบอุปกรณ์ใช้พลังงานต่างๆให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
Read More
ออกแบบปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน
Read More
ออกแบบและติดตั้งระบบบันทึกและควบคุมพลังงานไฟฟ้า
Read More
เครื่องมือวัด

Measurement Tool

เครื่องวัดและวิเคราะห์พลังงาน (Power Analyser)

Read More

เครื่องมือวัดองค์ประกอบของก๊าซไอเสีย (Flue gas analyzer)

Read More

เครื่องมือวัดสีของไอเสีย TESTO

Read More

เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้าของของเหลว

Read More

เครื่องมือวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด

Read More

เครื่องมือวัดอุณหภูมิแบบถ่ายภาพ

Read More

Q & A

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะ
1.เป็นโรงงาน
2.อยู่ภายใต้บ้านเลขที่เดียวกัน
3.ติดตั้งเครื่องวัดไฟฟ้า (มิเตอร์) ตัวเดียวหรือหลายตัวรวมกันมีขนาดตั้งแต่ 1,000 กิโลวัตต์ ขึ้นไป หรือติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดตั้งแต่ 1,175 กิโลโวลท์ แอมแปร์ ขึ้นไป หรือมีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าความร้อนจากไอน้ำหรือพลังงานสิ้นเปลืองอย่างใดอย่างหนึ่งรวมกัน ในรอบ 1 ปี ที่ ผ่านมา เทียบเท่าพลังงานไฟฟ้า ตั้งแต่ 20 ล้านเมกะจูล ขึ้นไป
4.หากเข้าข่ายตามนี้ต้องขอขึ้นทะเบียนเป็นโรงงานควบคุมจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน (พพ.)
5.ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโรงงานควบคุม และได้รับหมายเลข TSIC-ID จาก พพ. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

1. จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานที่มีคุณสมบัติและจำนวนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ประจำโรงงานควบคุมภายในเวลาที่กําหนด
2. ต้องดำเนินการจัดให้มีการอนุรักษ์พลังงานตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการการจัดการพลังงานที่กําหนดในกฎกระทรวง
3. ส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานให้ พพ. ภายในเดือนมีนาคมของทุกปีโดยต้อง ได้รับการตรวจสอบและรับรองจากผู้ตรวจสอบพลังงานที่ได้รับใบอนุญาตจาก พพ.

กรณีที่ 1 : โรงงานเราขึ้นทะเบียนมาตั้งนานแล้ว แต่เรามาทำหน้าที่ดูแลแทน ซึ่งไม่ทราบว่าทางโรงงานขึ้นทะเบียนแล้วหรือยัง สามารถโทรสอบถามกับทางกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้โดยตรงค่ะ
กรณีที่ 2 : โรงงานพึ่งขึ้นทะเบียนเป็นโรงงานควบคุมและได้ยื่นเอกสารแบบวินิจฉัยพร้อมเอกสารต่างๆ ไปให้ที่ พพ.เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นให้รอเอกสารตอบกลับจากทาง พพ. เพื่อแจ้งเป็นโรงงานควบคุมที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย จะได้รับหมายเลข TTSIC-ID ตามด้วยหมายเลข 9 หลัก อาทิเช่น TSIC-ID : 99999-9999 หากส่งมาหลายสัปดาห์แล้ว สามารถโทรสอบถามได้ที่ พพ.โดยตรงค่ะ

ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานต้องได้รับการขึ้นทะเบียนจาก พพ. โดยต้องมีคุณสมบัติตามที่ พพ. กําหนดและต้องแจ้งการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เป็นโรงงานควบคุม

จำเป็นต้องส่งค่ะ พรบ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานระบุให้หน่วยงานที่ถูกกำหนดให้เป็นโรงงาน/อาคารควบคุมจะต้องดำเนินการจัดทำระบบการจัดการพลังงาน และจะต้องจัดส่งรายงานการจัดการพลังงานเป็นประจำทุกปี โดยในรายละเอียดของ พ.ร.บ.จะต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามระดับของการใช้พลังงาน

Related Links